Charlotka

15 tekstów – auto­rem jest Char­lotka.

Parkiet życia

Mi­liar­dy ano­nimo­wych tancerzy
Wi­rujących na par­kiecie pełnym zapadni,
Za­pom­nianych me­men­to mori,
Pośród sku­pienia na włas­nej historii.
Par­kiet trak­tując na własność-
Pędzą, by kiedyś zwol­nić lub nie.
Za­pad­nie czy­hają by zza kulis
Wy­puścić w wir życia no­we twarze,
Syl­wetki ska­zane na zapadnię,
Wal­czące by pro­wadzić ten taniec,
I o ap­lauz, i o grupę, i parę,
A me­men­to mo­ri umiera w car­pe diem,
By od­wrócić uwagę od zapadni. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 9 sierpnia 2011, 21:54

Plot­ka to naj­dot­kliw­sza bron. Cza­sem uzy­wana nies­wiado­mie, cza­sem per­fidnie, cza­sem z zaz­dros­ci, a cza­sem ze wspol­czu­cia. Cza­sem z mi­los­ci, cza­sem z niena­wis­ci. ZAW­SZE jed­nak zabija. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 21 stycznia 2011, 22:47

Co mnie naj­bar­dziej bo­li? To, gdy in­ni osiaga­ja mo­je zy­ciowe ce­le, kiedy tyl­ko im sie zechce. To, ze oni ma­ja na codzien ludzi, za kto­rymi tes­knie. To, ze ja wie­rze w nich, a oni w siebie. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 16 stycznia 2011, 23:33

Wszys­tko co dzis jest nam w sta­nie dac szczes­cie, jut­ro przy­niesie smu­tek. Je­dyna dro­ga do szczes­cia to znosze­nie z po­kora ut­ra­ty i cze­kanie na pojutrze. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 9 stycznia 2011, 03:31

Tyl­ko naj­bliz­si ludzie sa w sta­nie udo­wod­nic nam nasza samotnosc. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 23 grudnia 2010, 15:55

Nie widziałeś, że każdy je­den zaz­dros­nym wzro­kiem wodził za twoją ręką na moim ciele.
Te­raz Ty jes­teś jed­nym z nich.
I na­wet nie po­wie­działeś mi dlaczego. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 grudnia 2010, 23:07

Bar­dziej kochałam two­je wa­dy, niż Ty mo­je zalety. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 13 grudnia 2010, 19:09

Miałaś so­bie światek. Trochę dziw­na rzecz do po­siada­nia. Świat otoczo­ny był gru­bym mu­rem, z żelazną bramą do której tyl­ko ty miałaś klucz. Pew­ne­go dnia, nie zam­knęłaś bra­my, w końcu nie było wiele [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 2 grudnia 2010, 22:23

Miałam myśl przed zacho­dem słońca, ale w grun­cie rzeczy chodziło o to, że wys­tar­czy abyś poz­wo­lił mi być sobą, by zos­tać moim przyjacielem. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 28 czerwca 2010, 23:18

Spro­wadził na złą drogę na której był od daw­na, a gdy upew­nił się, że dla mnie słabej nie ma już od­wro­tu, powrócił do "dobrych" i zos­ta­wił mnie samą. Nie chciałam go zat­rzy­mywać, bo szedł w dob­rym kierun­ku i wie­działam, wie­działam, że to ja dla niego, a nie on dla mnie, muszę być przyjacielem. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 2 czerwca 2010, 21:19
Charlotka

"Dziwna jesteś. Każesz ludziom się uśmiechać i być szczęśliwymi. A sama nie jesteś szczęśliwa." ~mój przyjaciel

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Charlotka

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność